Geplaatst op

Actualia tweede pijler

Veranderingen in de 80% regel

De 80% regel is al sedert de jaren 80 het middel om de fiscale aftrekbaarheid te berekenen van de bijdragen voor extra-legaal pensioen. Voor de berekening moet er onder andere gebruik gemaakt worden van loon, pensioen, loopbaan… Voor loontrekkenden en zelfstandigen zat er tot op heden een behoorlijk verschil in de berekening.

Gelijkschakeling

Het is de bedoeling van de wetgever om de verschillen tussen de pensioenen van loontrekkenden en zelfstandigen weg te werken. Kort door de bocht betekent dat dat er met een groter pensioen van de zelfstandige zal gerekend worden in de 80% regel. Maar dat zal dan betekenen dat dit groter overheidspensioen de berekening van een kleiner aanvullend pensioen zal veroorzaken. Een kleiner bedrag aan aanvullend pensioen zal dan ook lagere premies veroorzaken in de fiscaal aftrekbare formules in de tweede pijler.

Circulaire 2022/C/33

Voluit heeft deze circulaire de titel: “Circulaire 2022/C/33 over de vaststelling van het wettelijke rustpensioen in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn”. De tekst bespreekt de gevolgen van de afschaffing van de correctie coëfficiënt bij de berekening van het wettelijk rustpensioen van de zelfstandige.

De 80% regel
Er zal in de toekomst rekening gehouden worden met jaren zonder toepassing van de harmonisatie coëfficiënt en jaren met. Dat zal er voor zorgen dat de jaren voor 2021 de 25% regel zal toegepast worden en na 2021 de 50% regel. Dezelfde 50% regel dus zoals toegepast op het bruto inkomen van de loontrekkende. Een nieuwe methode dus voor de berekening van het wettelijk rustpensioen, toe te passen vanaf 2022.

Gevolgen voor groepsverzekeringen en IPT
We waren al gewoon dat er een raming moet gemaakt worden van het wettelijk rustpensioen voor de berekening van de fiscaal aftrekbare premie. In die raming komt nu een wijziging. Door de invoering van het keerjaar 2021 zal het dus nog wel een aantal jaren duren voor het volledig effect duidelijk komt. Jonge zelfstandigen zullen dan ook meer invloed ondervinden van de nieuwe regel dan ouderen.

Tijd voor een opfrissing?
Bij DVL Education doen we beroep op specialist Paul Van Eesbeeck. Paul bracht in april 2022 zijn boek uit over de 80% regel. Hij zal in detail u wegwijs maken in deze nieuwe regel. Terzelfdertijd zullen andere actualia in de tweede pijler behandeld worden.

Meer info:

https://www.dvl.education/product/actualia-tweede-pijler

09 06 2022 aanvang 13.30 uur

Luc Devlamynck

DVL Education

Geplaatst op

Verzekering van de zware fout

Verzekering van de zware fout.

Verzekeringen moeten rekenen op de solidariteit van de verschillende premie betalers. Die solidariteit komt in het gedrang wanneer iemand met opzet schade veroorzaakt en daarna beroep wil doen op de solidariteit van de andere premie betalers. Voor de meeste premiebetalers is het niet verzekeren van een opzettelijk veroorzaakte schade geen probleem. Maar wat als het een grove fout betreft.

Wat is opzet?
De grove fout is niet te vergelijken met de opzettelijke daad. Bij opzet moet duidelijk de intentie aanwezig zijn om schade te veroorzaken. Of er grote of kleine schade bedoeld werd is van minder belang. Het willen veroorzaken van schade is essentieel om van opzet te kunnen spreken. Bovendien moet de opzetpleger zich bewust zijn van de schade die met intentie wordt veroorzaakt. Toegepast op verzekeringen is het bovendien noodzakelijk dat de gewilde schade het voorwerp is van de verzekering zelf. Zo zal een persoon die de intentie heeft om een wanhoopsdaad te doen niet gewild hebben dat er bijvoorbeeld nog andere schade ontstaat. Die andere schade zal dan niet onder opzettelijk veroorzaakte schade vallen. Bijvoorbeeld iemand die uit het leven wil stappen en zich voor een trein gooit. De intentie was niet de schade voor de treinreizigers en de treinexploitant te veroorzaken.
In gewone taal zou je kunnen stellen dat opzet t e omschrijven is als een doelbewuste daad, waarvan de gewilde schade

Wat is een grove fout?
In vergelijking met de opzettelijke daad is bij een grove fout de intentie om schade te veroorzaken niet aanwezig. Bij een grove fout is het niet de bedoeling om schade te veroorzaken. Een grove fout is wel gekenmerkt door het besef van de dader dat die daad schade zal kunnen veroorzaken. De dader moet zich dus bewust zijn van de ernst van zijn daad, en moet beseffen dat er schade kan uit voorvloeien. Zo zal iemand die met een brandende sigaret rondloopt in een hooischuur toch moeten beseffen dat er brand kan ontstaan. De roker heeft weliswaar niet de intentie om brand te stichten.

In gewone taal zou je dus kunnen stellen dat een grove fout te omschrijven is als een bewuste daad waarvan de dader de gevolgen kent.

Verzekering van de grove fout.

Tot voor de wet op de landsverzekering was er over de grove fouten weinig geregeld. Een schadebeheer kan makkelijk inroepen dat een daad van de verzekerde te beschouwen was als een zware fout. Dat was in het verleden dat ook reden om de regeling te weigeren. De klant had geen andere keuze dan via de rechter te vragen of de beheerder het wel juist voorhad.

In artikel 8 van de wet op de landsverzekering werd de grove fout anders behandeld. De ommekeer was groot! Art 8 stelde immers dat de grove fout verzekerd is. Enkel die grove fouten die op uitdrukkelijke en beperkende wijze omschreven zijn in de voorwaarden kunnen uitgesloten worden. In de editie van april 2014 kreeg artikel 8 een nieuw nummer: artikel 62.

Art. 62. Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld aangemerkt mogen worden.

3 decennia later.

Het is opvallend dat op vandaag er nog steeds uitspraken zijn op de rechtbank over de verzekering van de grove fout. Verzekeraars zijn blijkblaar nog steeds niet in staat om hun voorwaarden aan ta passen aan het artikel 62.

DVL Education.

Op 25 04 2022 tussen 10 en 11.30 uur, organiseren we bij DVL Education een sessie rond “actualia in de verzekeringsrechtspraak”. Wil je meer te weten komen over het hier besproken onderwerp schrijf je dan zeker in!

Meer info: https://www.dvl.education/product/actualia-verzekeringsrechtspraak/

 

DVL Education

Luc Devlamynck