Geplaatst op

Verzekering van de zware fout

Verzekering van de zware fout.

Verzekeringen moeten rekenen op de solidariteit van de verschillende premie betalers. Die solidariteit komt in het gedrang wanneer iemand met opzet schade veroorzaakt en daarna beroep wil doen op de solidariteit van de andere premie betalers. Voor de meeste premiebetalers is het niet verzekeren van een opzettelijk veroorzaakte schade geen probleem. Maar wat als het een grove fout betreft.

Wat is opzet?
De grove fout is niet te vergelijken met de opzettelijke daad. Bij opzet moet duidelijk de intentie aanwezig zijn om schade te veroorzaken. Of er grote of kleine schade bedoeld werd is van minder belang. Het willen veroorzaken van schade is essentieel om van opzet te kunnen spreken. Bovendien moet de opzetpleger zich bewust zijn van de schade die met intentie wordt veroorzaakt. Toegepast op verzekeringen is het bovendien noodzakelijk dat de gewilde schade het voorwerp is van de verzekering zelf. Zo zal een persoon die de intentie heeft om een wanhoopsdaad te doen niet gewild hebben dat er bijvoorbeeld nog andere schade ontstaat. Die andere schade zal dan niet onder opzettelijk veroorzaakte schade vallen. Bijvoorbeeld iemand die uit het leven wil stappen en zich voor een trein gooit. De intentie was niet de schade voor de treinreizigers en de treinexploitant te veroorzaken.
In gewone taal zou je kunnen stellen dat opzet t e omschrijven is als een doelbewuste daad, waarvan de gewilde schade

Wat is een grove fout?
In vergelijking met de opzettelijke daad is bij een grove fout de intentie om schade te veroorzaken niet aanwezig. Bij een grove fout is het niet de bedoeling om schade te veroorzaken. Een grove fout is wel gekenmerkt door het besef van de dader dat die daad schade zal kunnen veroorzaken. De dader moet zich dus bewust zijn van de ernst van zijn daad, en moet beseffen dat er schade kan uit voorvloeien. Zo zal iemand die met een brandende sigaret rondloopt in een hooischuur toch moeten beseffen dat er brand kan ontstaan. De roker heeft weliswaar niet de intentie om brand te stichten.

In gewone taal zou je dus kunnen stellen dat een grove fout te omschrijven is als een bewuste daad waarvan de dader de gevolgen kent.

Verzekering van de grove fout.

Tot voor de wet op de landsverzekering was er over de grove fouten weinig geregeld. Een schadebeheer kan makkelijk inroepen dat een daad van de verzekerde te beschouwen was als een zware fout. Dat was in het verleden dat ook reden om de regeling te weigeren. De klant had geen andere keuze dan via de rechter te vragen of de beheerder het wel juist voorhad.

In artikel 8 van de wet op de landsverzekering werd de grove fout anders behandeld. De ommekeer was groot! Art 8 stelde immers dat de grove fout verzekerd is. Enkel die grove fouten die op uitdrukkelijke en beperkende wijze omschreven zijn in de voorwaarden kunnen uitgesloten worden. In de editie van april 2014 kreeg artikel 8 een nieuw nummer: artikel 62.

Art. 62. Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
De verzekeraar dekt de schade veroorzaakt door de schuld, zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde. De verzekeraar kan zich echter van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald.
De Koning kan een beperkende lijst opstellen van feiten die niet als grove schuld aangemerkt mogen worden.

3 decennia later.

Het is opvallend dat op vandaag er nog steeds uitspraken zijn op de rechtbank over de verzekering van de grove fout. Verzekeraars zijn blijkblaar nog steeds niet in staat om hun voorwaarden aan ta passen aan het artikel 62.

DVL Education.

Op 25 04 2022 tussen 10 en 11.30 uur, organiseren we bij DVL Education een sessie rond “actualia in de verzekeringsrechtspraak”. Wil je meer te weten komen over het hier besproken onderwerp schrijf je dan zeker in!

Meer info: https://www.dvl.education/product/actualia-verzekeringsrechtspraak/

 

DVL Education

Luc Devlamynck

Geplaatst op

Cybersecurity

Vlaanderen vindt dat cybersecurity  degelijk moet aangepakt worden!

Bij het bestellen van een  opleiding over cybersecurity krijgt de deelnemer een KMO portefeuille subsidie van 45% (middelgrote ondernemingen 35%).

Uit het bericht van Vlaanderen:

Door de toegenomen digitalisering van de economie en de samenleving lopen Vlaamse bedrijven meer dan ooit het risico om gehackt te worden. Om bedrijven aan te moedigen te investeren in cyberveiligheid voorziet de Vlaams minister van Economie via de kmo-portefeuille in een hoger subsidiepercentage voor de aankoop van opleiding of advies voor  cybersecurity. Meer informatie hierover lees je in het persbericht.

 Wat betekent dit ? En hoe krijg je die verhoogde steun?

Het domein IT van de kmo-portefeuille is opgedeeld in de thema’s: cybersecurity, hardware, infrastructuur en software.

Voortaan zal elke aanvraag voor een advies of opleiding met betrekking tot het thema cybersecurity een verhoogd steunpercentage krijgen. Kleine ondernemingen krijgen een tussenkomst van 45% en middelgrote ondernemingen krijgen een tussenkomst van 35%.

Dit verhoogde steunpercentage geldt enkel voor aanvragen met als thema cybersecurity die vanaf 13 september 2021 werden ingediend. De aanvragen die ingediend werden vóór 13 september 2021, krijgen het vroegere  percentage (30 % of 20%).

Hoe verkrijgt een klant een verhoogd steunpercentage?

Het verhoogde steunpercentage wordt automatisch toegepast op het thema cybersecurity.

Concreet betekent dat dit de klant in stap 2 van de aanvraag het thema ‘cybersecurity’ kiest  in de uitvallijst bij aanduiding van het thema ( cf. blz. 10 van de handleiding kmo-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/media/222).

Het maximale jaarlijkse subsidiebedrag blijft 7.500 euro per onderneming. Ook voor de projecten die ingediend worden in de overige thema’s wijzigt er niets: kleine ondernemingen krijgen 30% steun en middelgrote ondernemingen 20% voor de aankoop van opleiding of advies.

Nog vragen hierover? Check de website  www.kmo-portefeuille.be of bel het gratis nummer 1700.

Info over onze opleiding CYBERRISICO’S

DVL Education
Luc Devlamynck

 

Geplaatst op

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht

Lessenreeks van 4 sessies telkens van 3 uur.
Totaal van 12 FSMA punten verzekeringen voor de vier lessen.

Door de verschillende voorbeelden wordt dit handboek zeer bruikbaar in de dagelijkse praktijk van verzekeringstussenpersonen.

Het gelijknamig handboek van Philippe Colle wordt gebruik in de vier sessies.

Het handboek heeft een winkelwaarde van €99.

Wie inschrijft op de vier sessies ontvangt gratis het handboek.

Meer info:  klik hier 

Alle data 2021 en 2022 in 1 overzicht: Klik hier

 

Andere opleidingen: klik hier