Algemene voorwaarden

Bestelling en facturatie

De opleidingen worden aangekondigd op de website van DVL Education.

Indien u inschrijft voor een live-webinar (digitaal) worden de login, de slides en de cursus op de dag dat de webinar plaats vindt, of de dag ervoor, per mail door DVL Education bezorgd.

Na uw aankoop of inschrijving krijgt u een factuur van DVL Education. De factuur wordt elektronisch verstuurd in pdf formaat naar het door u opgegeven e-mailadres en is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Annulatiemogelijkheden

Indien u onverwacht zou verhinderd zijn om deel te nemen aan de opleiding wil ons dan a.u.b. verwittigen.
Dat kan tot de dag voor aanvang van de sessie via mail naar info@dvl.education

U kan dan kiezen voor een gratis verplaatsing naar een andere datum, of indien er geen andere datum mogelijk is, de terugbetaling van de inschrijving.

Een annulatie op de dag zelf van de opleiding is niet meer mogelijk.

Vragen? Mail naar:  info@dvl.education 

De informatie in de opleidingen is geen juridisch advies.
Na het volgen van een on-line opleiding via ZOOM krijgt u de mogelijkheid om de opname opnieuw te bekijken via een internetlink. Wil er rekening mee houden dat de actualiteit ondertussen kan veranderd zijn.

DVL Education en de docenten zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die gegeven wordt in de opleidingen. Een deelnemer die een beslissing neemt op basis van een opleidingen draagt de eigen verantwoordelijkheid voor die beslissing.

Eigendom

Het volgen van een opleidingne betekent niet dat de cursist eigenaar is geworden van de informatie uit die opleidingen. Die informatie blijft eigendom van DVL Education en mag zonder toestemming van DVL Education niet gekopieerd noch verspreid worden.

Attest

De attesten met FSMA punten worden toegekend volgens de richtlijnen van FSMA. DVL Education doet beroep op de accreditatie van Devlamynck Luc voor het afleveren van de attesten.

Het bewijs van de aanwezigheid kan verlopen via de inlognaam, chat berichten, antwoorden op de poll vragen of andere methodes. Zonder bewijs van aanwezigheid zal er geen attest afgeleverd worden.

Wetgeving en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, wordt geregeld door het Belgisch recht.

Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DVL Education bevoegd.

VOF DVL EDUCATION
Otegemstraat 59
8550 Zwevegem
BTW 0761 596 290
RPR Gent, afdeling Kortrijk
KMO dienstverlener opleiding en advies
DV.O241998  DV.A242198
www.dvl.education

Vormingsattesten worden enkel verstrekt indien de factuur werd betaald. Onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na ontvangst.

Indien u voor de betaling gebruik wenst te maken van de KMO portefeuille dient u nu enkel de BTW te betalen aan DVL Education.
Uw subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding worden afgewerkt. Het saldo van de factuur van DVL Education maakt u vervolgens via het platform van de KMO portefeuille over. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vindt u op de website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

In geval van niet-betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 0,67 % per maand (basis 8% per jaar). Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit met een minimum van € 25.

Eventuele gerechtskosten zijn steeds ten laste van de klant.